Dosar de prosumator

În urma creșterii constante a prețurilor pe piața de energie, din ce în ce mai mulți oameni rostesc cuvântul “prosumator” iar prima întrebare pe care o au în cap este cum să devii prosumator.

Să le luam pe rând.

Ce este un prosumator?

#image_title

Pe scurt, prosumatorul este acea persoana fizică sau juridică, racordată la o rețea electrică, care poate vinde energia electrică în surplus pe care o produce, fie că este la casă, la bloc, sau într-un spațiu comercial. De menționat faptul că activitatea specifică a acesteia nu este producerea energiei electrice.

Prosumatorii au la dispoziție, începând cu luna mai a anului 2022, o nouă formulă de compensare a energiei, reglementată de OUG 143/28/2021 și de ordinul ANRE 15/23.02.2022 privind Metodologia de aplicare. Aceștia pot vinde energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrica furnizorilor cu care au încheiat contracte de funizare a energiei electrice, iar compensarea cantitativă, sau regularizarea financiară sunt oferite la cerere.

Diferența dintre compensare cantitativă și regularizare financiară

 • Compensarea cantitativă este destinată prosumatorilor cu putere instalată de până la 200 kW;
 • Regularizarea financiară este destinată celor cu putere instalată între 200 si 400 kW

Cui vinde prosumatorul energia electrică în surplus?

Producătorul de energie electrică din surse fotovoltaice va putea vinde energia unuia dintre furnizorii de energie electrică licențiați, cu care prosumatorul are încheiat un contract de furnizare.

Cum devii prosumator?

Drumul de la consumator la prosumator este destul de simplu în teorie, și, de multe ori, devine foarte complicat din cauza vitezei de răspuns a părților implicate. Din păcate, nu suntem în Estonia, ca totul să se poată face online, așa că, va presupune ceva drumuri și răbdare.

Reglementările diferă în funcție de existența racordării: dacă există deja un contract cu o firma de distribuție, se aplică anumite legi iar dacă este vorba de un contract nou, se aplică alte legi.  În general, vei urma acești pași pentru a avea un dosar de prosumator:

1. Autorizație construcție – Primărie

Legea 117/2019 promulgată pe data de 20.06.2019 elimină necesitatea autorizației de construcție pentru montarea panourilor fotovoltaice; excepție face atunci când panourile se montează pe sol.

ATENȚIE: Cine le montează pe pământ și sare peste autorizația de la Primărie este în afara legii și se supune riscului.

2. Solicitarea de racordare – Distribuitor

Aceasta se depune la distribuitorul de energie electrică.

3. – Soluția de racordare – Distribuitor

Documentele necesare în această fază sunt:

 • Fișă/Studiu de soluție elaborat(ă) de distribuitor, 1 exemplar, în original;
 • Proiect electric avizat de către distribuitor, elaborat de un electrician autorizat ANRE, 1 exemplar, în copie;

4. Aviz tehnic de racordare (ATR) – Distribuitor

Documentele necesare în această fază vin din 3 părți:

Documente de la prosumator

 • Actul de identitate pentru persoane fizice sau copia certificatului de înregistrare fiscală pentru persoanele juridice;
 • Actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra terenului, incintei ori clădirii în care se constituie locul de producere sau de consum pentru care se solicită racordarea, în copie; (în cazul spaţiilor închiriate, este necesar şi acordul notarial al proprietarului pentru executarea de lucrări în instalaţiile electrice).

Documente de la distribuitor

 • Avizul de amplasament/acord unic, în copie;
 • Studiul de soluţie pentru racordarea la reţeaua electrică, dacă a fost elaborat, în original;
 • Avizul tehnic de racordare obţinut anterior/certificatul de racordare în copie, când se solicită modificări la un loc de producere/consum existent;
 • Cerere de prosumator și/sau chestionare (diferită în funcție de distribuitor).

Electrician autorizat ANRE

 • Datele tehnice şi energetice caracteristice locului de producere sau de consum al utilizatorului.

5. Contract de racordare – Distribuitor

Pe perioada valabilității ATR-ului se încheie contractul de racordare, iar după semnarea acestuia se va emite factura tarifului de racordare.

Documentele necesare în această fază vin din 2 părți:

Documente de la distribuitor

 • Cererea utilizatorului pentru contractarea lucrărilor de către distribuitor cu un anumit proiectant/ constructor;
 • Copie a avizului tehnic de racordare;
 • Acordul sau promisiunea unilaterală a proprietarului/ proprietarilor terenului pentru încheiarea unei convenții cu operatorul de rețea având ca obiect exercitarea de către operatorul de rețea a drepturilor de uz și servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare.

Documente de la prosumator

 • Copia actului de identitate, certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau alte autorizaţii legale de funcţionare emise de autorităţile competente, dacă este cazul.

6. Contract de execuție – Distribuitor & Instalator

Documentele necesare în această fază vin din 2 părți:

Documente de la distribuitor

 • Avizul tehnic de racordare, 1 copie;
 • Contractul de racordare, 1 copie.

Documente de la instalator

 • Proiectul electric autorizat de către distribuitor, în original.

7. Punerea sub tensiune de probă – Distribuitor

După recepția punerii în funcțiune a instalației de racordare, la solicitarea utilizatorului însoțită de documentația completă, operatorul de rețea pune sub tensiune cu caracter provizoriu, pentru perioada de probe, instalațiile electrice ale utilizatorului.

Pentru punerea sub tensiune pe perioada de probe, utilizatorul adresează operatorului de rețea o cerere însoțită de urmatoarele documente:

Documente de la instalator

 • Dosarul instalației de utilizare, mai puțin documentele care atestă realizarea unor probe/încercări/ teste care se fac cu tensiune din rețeaua operatorului;
 • Datele tehnice menționate în procedurile elaborate de operatorul de transport și de sistem și avizate de autoritatea competentă.

De la distribuitor și/sau electrician autorizat ANRE se obține:

 • Graficul de punere în funcțiune a instalațiilor de utilizare și a receptoarelor/generatoarelor;
 • Raportul privind stadiul lucrărilor de integrare a capacității energetice în sistemele de monitorizare ale operatorului de transport și de sistem și/sau ale operatorului de distribuție.

De la furnizor este nevoie de:

 • Contractul de furnizare de energie electrică și, dacă este necesar conform reglementărilor în vigoare, contractul pentru transportul sau distribuția energiei electrice, încheiate pe perioadă determinată, corespunzător perioadei realizării probelor de punere în funcțiune a instalațiilor de utilizare și a receptoarelor/generatoarelor, având ca anexă tehnică avizul tehnic de racordare.

8. Certificat de racordare – Distribuitor

De la executant este nevoie de:

 • declarația prin care se confirmă: respectarea cerințelor din avizul tehnic de racordare, realizarea instalației de utilizare în baza proiectului tehnic verificat în condițiile legii, cu respectarea normelor tehnice în vigoare la data executării acesteia și cu îndeplinirea condițiilor care permit punerea ei sub tensiune;

Distribuitor și/sau instalator autorizat ANRE:

 • documentele care confirmă efectuarea verificărilor/ probelor/ încercărilor/ testelor conform normelor în vigoare.

De la un electrician autorizat ANRE este nevoie de:

 • schemă monofilară a instalației de utilizare, la nivelul necesar pentru realizarea conducerii prin dispecer, dar cel puțin la nivel de interfață cu instalația de racordare, stația de conexiuni sau tabloul general, cu precizarea protecțiilor prevăzute și a reglajelor acestora;
 • schema de racordare la rețeaua de utilizare a surselor proprii, avizată de operatorul de rețea, dacă există surse proprii.

Notă: Pe lângă documentele reglementate, menționate mai sus, distribuitorul mai poate cere copie CI / CUI (juridic), copie act de proprietate, cerere actualizare certificat de racordare.

9. Contract de vânzare cumpărare energie – Furnizor

Singurul document necesar în acest pas este certificat de racordare, obținut de la distribuitor, în copie.

10. Punerea sub tensiune finală – Distribuitor

Punerea sub tensiune finală se face în termen de 10 zile, de către operatorul de rețea, după emiterea certificatului de racordare și încheierea de către utilizator a contractului pentru transport, distribuție și furnizarea energiei electrice. 


Resurse utile: ANRE – Ghidul prosumatorului